ชุดวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงเทคนิควิธีการในการเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน และเทคนิควิธีการในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ การอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน การให้อาหาร การดูแลสุขภาพ และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทราบถึงมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้และทักษะในการเพาะ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ
  • การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ
  • การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเชิงธุรกิจ
  • ประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 บาท

ตัวอย่างการเรียนการสอน