ชุดวิชา การผลิตและเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากสัตว์น้ำ และได้รับการฝึกฝนจนเกิดทักษะเพื่อนำไปใช้สร้างอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  • ผลิตสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
  • จัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงได้อย่างเหมาะสมโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
  • เลือกวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำและการทำบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างเหมาะสม
  • เลือกวิธีการทำการตลาดให้กับสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • สัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจและการเลี้ยง
  • การจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืด
  • การตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจืด
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตและเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 19,200 บาท