ชุดวิชา เครื่องจักรกลการผลิตข้าว

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิต และเพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถประกอบธุรกิจบริการเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระบวนการผลิตข้าว

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลเกษตร และเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตข้าวตลอดห่วงโซ่การผลิตได้อย่างถูกต้อง
  2. สามารถบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับกระบวนการผลิตข้าวได้อย่างคุ้มค่า

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลผลิตข้าวสมัยใหม่
  • ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลผลิตข้าวสมัยใหม่
  • เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปข้าว
  • ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปข้าว
  • การจัดการเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตข้าว
  • ปฏิบัติการการจัดการเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตข้าว
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านเครื่องจักรกลการผลิตข้าว

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 21,000 บาท