ชุดวิชา การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว

วัตถุประสงค์

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศเป็นพื้นที่นามากที่สุด ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศ   ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านการเกษตร เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวและการจัดการด้านการตลาด จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับข้าวจะต้องมีความรู้เรื่องข้าวทั้งระบบอย่างครบวงจร โดยสามารถนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวไทย

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถอธิบายความรู้ในระบบการผลิตข้าวตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
  2. สามารถผลิตข้าวและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวได้ตามความต้องการของตลาด
  3. สามารถวิเคราะห์และจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากข้าวให้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การผลิตข้าวคุณภาพสูง
  • การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าว
  • การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,400 บาท