ชุดวิชา ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์หลักการและแนวคิดทางสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ต่อยอดแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและวิธีการใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยหลักของศาสตร์พระราชา สร้างเสริมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

สามารถใช้รูปแบบของเครื่องมือหรือวิธีการในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน สามารถตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  • แง่คิดทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 32,000 บาท