ชุดวิชา ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผลิตพืชหรือเกษตรกรที่สามารถวางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะที่เหมาะสมต่อการผลิตพืช ทั้งในโรงเรือนและแปลงเกษตรกรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตพืช สามารถออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับโรงเรือนและแปลงเกษตรกรรม สามารถประเมินระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร สามารถจัดทำแผนค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตเพื่อการตัดสินใจในการติดตั้งและพัฒนาระบบ

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ศาสตร์แห่งดิน พืช และปุ๋ย
  • ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการผลิตพืช
  • โมมายแอปพลิเคชันและระบบไอโอทีคลาวด์เพื่อการผลิตพืช
  • ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิตพืช
  • ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิตพืช

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 72,000 บาท

ตัวอย่างการเรียนการสอน