ชุดวิชา ผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

วัตถุประสงค์

สร้างผู้ประกอบการด้านการบูรณาการ หรือรวมระบบการผลิตอัตโนมัติสมัยใหม่ ที่มีความสามารถทางวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และความเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ในการสร้างสรรค์นวีตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของสถานประกอบการให้เป็นระบบอัตโนมัติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมการออกแบบเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ เพื่อแก้ปัญหาหรือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของสถานประอบการให้เป็นระบบอัตโนมัติ สามารถออกแบบสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติที่จำเป็น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบผลิตอันโนมัติได้ สามารถนำหุ่นยนต์ เครื่องจักรสมัยใหม่ มาสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบหุ่นยนต์และรบบอัตโนมัติ สามารถใช้กระบวนการออกแบบเชิงนวัตกรรมในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า วางแผนบริหาร ดำเนินกิจการธุรกิจของผู้ประกอบการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • การออกแบบและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนระบบอัตโนมัติ
  • ระบบและการเขียนโปรแกรมระบบควบคุมอัตโนมัติ
  • การออกแบบองค์ประกอบของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • การบริหารโครงการสำหรับผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ