ชุดวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ไม้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านการผลิต ทราบถึงวิธีการผลิตและนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ทางไม้ เช่น สิ่งประดิษฐ์ เฟอร์นิเจอร์ การแปรรูปพลังงาน และการตลาดในอุตสาหกรรมไม้ สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ มาประกอบธุรกิจของตนเองทางด้านวนผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ไม้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ สามารถผลิตสิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนการแปรรูปพลังงานจากไม้ บริหารจัดการระบบการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไม้ และนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพทางด้านวนผลิตภัณฑ์ได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • เทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ไม้เชิงธุรกิจ
  • เทคโนโลยีการแปรรูปพลังงานจากไม้และเศษเหลือทางการเกษตร
  • การบริหารและการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้
  • ประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมไม้

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,500 บาท