ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณ วรามิตร 

เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2566

ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

Leave a Reply