Course Description

การเรียนการสอนในแต่ละชุดวิชาเน้นการปฏิบัติจริงในพื้นที่และการปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการการ (work integrated learning) รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อนำไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างคนไทย 4.0 ซึ่งจะนำไปสู่การ Re-skill & Up-skill และการสร้าง New Skill ใหม่ ให้กับผู้เรียนอันจะเป็นอาชีพได้ ซึ่งจะนำเสนอการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาคน ในรูปแบบ Non Degree สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป ชุดวิชาและรายวิชาทั้งหมดมีรายละเอียด ดังนี้

Advanced Agriculture and Biotechnology

Advanced Agiculture and Biotechnology ประเทศไทยมีเป้าหมายหลักคือ แนวทางการพัฒนาที่มุ่งเข้าสู่การทำเกษตรกรรมขั้นสูง และให้ความสำคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพอย่างชัดเจน โดยรัฐบาลได้วางเป้าหมาย 4 ด้านหลัก คือ เกษตรกรรมและอาหาร สุขภาพ อุตสาหกรรมการผลิต และพลังงานชีวภาพ โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีระดับสูงด้านการเกษตรเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับปุ๋ยและการขยายพันธุ์พืช การทำเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน และนำไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถผันตัวมาเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้

Coffee Business Entrepreneurship
Tuition Fee 67,500 Baht

High-Quality Beef Production
Tuition Fee 26,300 Baht

Rice Production Machinery
Tuition Fee 21,000 Baht

Food For The Future

Food For The Future ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีฤดูการผลิตตลอดทั้งปี โดยประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารครบวงจร ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร และการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งนี้ยังผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบในประเทศกว่าร้อยละ 80 ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการส่งผลให้บริษัทผลิตและแปรรูปอาหารในไทยสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก

Tuition Fee 13,500 Baht

Tuition Fee 55,000 Baht

High Wealth and Medical Tourism

High Wealth and Medical Tourism ด้วยสภาพภูมิอากาศ มรดกทางวัฒนธรรม และการต้อนรับอันอบอุ่น ประเทศไทยจึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ราคาที่เป็นมิตร และการบริการที่ประทับใจ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยศักยภาพของประเทศที่มีความพร้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมายสำหรับนักลงทุน

Tuition Fee 32,000 Baht

Tuition Fee 29,500 Baht

Workforce and Education

Workforce and Education เน้นพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะเฉพาะทางเทคนิค เพื่อนำความรู้ในเชิงทฤษฎีมาใช้จริงตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตของคนทุกวัย สนับสนุนการเรียนการสอนทักษะในยุคดิจิทัล และผลิตบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานในระดับสากล

Tuition Fee 31,000 Baht

Digital

Digital เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อีคอมเมิร์ซ, ไอโอที, ดิจิทัลคอนเทนต์, และคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างมูลค่าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

Tuition Fee 79,000 Baht

Tuition Fee 79,000 Baht

Tuituon Fee 79,000 Baht