ชุดวิชา การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ

วัตถุประสงค์

ธุรกิจกาแฟเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงรายใหญ่ มีมูลค่าสูงและมีโอกาสเติบโตกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ ปริมาณความต้องการบริโภคกาแฟในประเทศมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยผลิตเมล็ดกาแฟที่ได้คุณภาพเพียง 30,579 ตัน ซึ่งมีกำลังการผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการของภายในประเทศ จึงต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ 47,494 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,865 ล้านบาท ตามสถิติที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2561 จึงต้องส่งเสริมทั้งการปลูกและการควบคุมคุณภาพเมล็ดกาแฟตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟให้ได้คุณภาพและการยอมรับในระดับสากล จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติมาใช้เพื่อประกอบธุรกิจกาแฟ

ผลลัพธ์การเรียนรู้

  1. สามารถอธิบายความรู้ในกระบวนการปลูกไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟได้
  2. สามารถออกแบบ ผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากกาแฟได้
  3. สามารถวิเคราะห์และนำเสนอแผนการประกอบธุรกิจด้านกาแฟได้

รายวิชาในชุดวิชาpdf-icon - Valter Longo

  • ศาสตร์และศิลป์ของกาแฟ
  • เทคโนโลยีการแปรรูปและการผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพสูง
  • การจัดการธุรกิจกาแฟ
  • การสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟ
  • ประสบการณ์วิชาชีพด้านการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 67,500 บาท