โซนผลงานนิสิต

SIS 1 Concept : Survival Vertical Farming

ปีการศึกษา 2566

SIS 3 Concept : Innovation toward BCG

ปีการศึกษา 2563

STEAM 2 Concept : Green Product

STEAM 4 Concept : Immunity

ผลงานวิจัยและแผนการประกอบธุรกิจ :

ชุดวิชาเฉพาะเลือก