โซนผลงานนิสิต

STEAM 2 Concept : Green Product

STEAM 4 Concept : Immunity

ผลงานวิจัยและแผนการประกอบธุรกิจ :

ชุดวิชาเฉพาะเลือก อยู่ระหว่างดำเนินการ