ฐานข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี

อนุมัติจากสภา มก.

รับทราบจาก สป.อว.

เปลี่ยนแปลง สมอ.08

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)    2566

pdf-icon - Valter Longo

วท.บ. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)    2561

pdf-icon - Valter Longo

หลักสูตรปริญญาโท

อนุมัติจากสภา มก.

รับทราบจาก สป.อว.

เปลี่ยนแปลง สมอ.08

เปลี่ยนแปลงอาจารย์

วท.ม. (ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)    2564

pdf-icon - Valter Longo

ข่าวสาร

เพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

เปิดรับสมัคร Non Degree ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัคร Non Degree ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ทำความรู้จักกับ Non Degree

ทำความรู้จักกับ Non Degree

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 🅝🅔🅦

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

เปิดรับสมัคร Non Degree ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

เปิดรับสมัคร Non Degree ปีการศึกษา 2566 🅝🅔🅦

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 🎉🎉

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารจัดการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

ทำความรู้จักกับ Non Degree

ทำความรู้จักกับ Non Degree

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

งานครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกับพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิต (Degree) และพิธีมอบประกาศนียบัตร (Non Degree) ปีการศึกษา 2563

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1

ภาพรวมงาน นิทรรศการ SiS Semester inspired Summary #1