รายละเอียดชุดวิชา

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 30,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

การใช้ที่ดินวนเกษตร
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 13,500 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 13,500 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

ธุรกิจการป่าไม้
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 13,500 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน และสกลนคร

ชุดวิชา

การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน และสกลนคร

ชุดวิชา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 20,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : กำแพงแสน และสกลนคร

ชุดวิชา

การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : กำแพงแสน และสกลนคร

ชุดวิชา

การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : กำแพงแสน และสกลนคร

ชุดวิชา

การผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : กำแพงแสน

ชุดวิชา

การผลิตพืชสำหรับผู้ประกอบธุรกิจอาหาร
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : กำแพงแสน

ชุดวิชา

การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

การทำฟาร์มแมลงเพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์
(10 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 35,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : สุพรรณบุรี

ชุดวิชา

การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 6,400 บาท/ชุดวิชา
(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

เครื่องจักรกลการผลิตข้าว
(10 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 15,000 บาท/ชุดวิชา
(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 20,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

อัญมณีและเครื่องประดับเพื่ออุตสาหกรรมอัญมณีที่ยั่งยืน
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 35,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 13,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 13,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบ้านและสถานบริบาล
(10 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 37,500 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

การวิเคราะห์และพัฒนาธุรกิจเกษตรและธุรกิจเชิงสังคม
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 40,500 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : กำแพงแสน

ชุดวิชา

บูรณาการการผลิตข้าวไทยเพื่อความปลอดภัยของอาหาร
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 14,300 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

นวัตกรรมของยางธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 84,500 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

การสร้างภาพข้อมูลธุรกิจ
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 50,000 บาท/ชุดวิชา
(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

วิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 56,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

วิทยาการคำนวณและสารสนเทศศาสตร์
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 85,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

การประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
(10 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 73,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

วิทยาการข้อมูลเชิงปฏิบัติสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
(10 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 73,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

วิทยาการคำนวณสำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในเศรษฐกิจดิจิทัล
(10 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 73,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : กำแพงแสน

ชุดวิชา

ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 60,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

ไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
(10 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 73,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 80,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : กำแพงแสน

ชุดวิชา

ผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(10 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 35,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรรุ่นใหม่

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา – บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ
(20 หน่วยกิต)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 67,500 บาท/ชุดวิชา

เปิดสอนที่ : สกลนคร

ชุดวิชา

การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบโฮมเมด
(10 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 7,500 บาท/ชุดวิชา
(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : บางเขน

ชุดวิชา

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 17,500 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)

เปิดสอนที่ : กำแพงแสน

ชุดวิชา

มวยไทยสู่สากล
(20 หน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษา 20,000 บาท/ชุดวิชา

(อัตรานี้ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย หน่วยกิตละ 400 บาท และค่าบำรุงธนาคารหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท)